همه چی قاطی
by : x-themes
یکشنبه 21 خرداد1391 12:32 بعد از ظهر |- پردیس.م. -|

عکس عاشقانه

عکس عاشقانه

عکس عاشقانه

عکس عاشقانه

عکس عاشقانه

 

یکشنبه 7 خرداد1391 6:53 بعد از ظهر |- پردیس.م. -|

عشقه اولمو گرفتن

شعره شبهامو ربودن

حسي كه براي من بود

با دروغ ازم گرفتن

ميگن هيچ عشقي تو دنيا

مثه عشقه اولين نيست

آره بخدا كه راسته

عشقه من ولي ديگه نيست

ميگن هيچ عشق تو دنيا

مثه عشقه اوين نيست

آره بخدا كه راسته

عشقه من ولي ديگه نيست

ميخواستم ازت جدا شم

ولي اشكات نميذاشتن

قلبه من آروم نداشتش

چه دله ساده اي داشتمميگن هيچ عشق تو دنيا

مثه عشقه اوين نيست

آره بخدا كه راسته

عشقه من ولي ديگه نيست

ميخواستم ازت جدا شم

ولي اشكات نميذاشتن

قلبه من آروم نداشتش

چه دله ساده اي داشتم

ازم بريــــــدي

تويي كه گفتي ميموني

بي تو ميميــــــــرم

تو كه اينو خوب ميدونيبهم ميــــــگي كه

سختيه اين عشق دوروزه

چطور تونســــــتي

بري كه قلبم بسوزه

ميشينــــم اينجا

تا كه آسمون بحاله

دله غريبــــــم

هميشه هردم بباره

با رفتن تــــــــو

ديگه هيچوقت دل نميدم

ديگه نميـــــخوام

آخه از دنيا بريدم

چهارشنبه 21 دی1390 10:7 قبل از ظهر |- پردیس.م. -|

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

کارت پستال های عاشقانه (6)  Pixfa.net

سه شنبه 12 مهر1390 3:36 بعد از ظهر |- پردیس.م. -|

دوشنبه 11 مهر1390 3:35 بعد از ظهر |- پردیس.م. -|

دوشنبه 11 مهر1390 3:34 بعد از ظهر |- پردیس.م. -|

دوشنبه 11 مهر1390 3:34 بعد از ظهر |- پردیس.م. -|

دوشنبه 11 مهر1390 3:33 بعد از ظهر |- پردیس.م. -|

دوشنبه 11 مهر1390 3:33 بعد از ظهر |- پردیس.م. -|

دوشنبه 11 مهر1390 3:31 بعد از ظهر |- پردیس.م. -|

دوشنبه 11 مهر1390 3:30 بعد از ظهر |- پردیس.م. -|

دوشنبه 11 مهر1390 3:30 بعد از ظهر |- پردیس.م. -|

دوشنبه 11 مهر1390 3:29 بعد از ظهر |- پردیس.م. -|

دوشنبه 11 مهر1390 3:28 بعد از ظهر |- پردیس.م. -|

دوشنبه 11 مهر1390 3:21 بعد از ظهر |- پردیس.م. -|

ϰ-†нêmê§